این روزها خیلی بیشتر از قیل به یه کتابفروشی کوچیک فکر میکنم که نشستم اون پشت و مابین خروج و ورود مشتری ها، غرق میشم توی کتاب ها، در سکوت و آرامشی وصف ناپذیر‌.