این مدت به قدری سرم شلوغه که حس یه کارمند چند شیفته رو دارم. چند تا کلاسم با هم همزمان شدند. از لحاظ جسمی بسیاااار ازم انرژی می گیره، اما از لحاظ روحی بسیار شارژم، بحمدلله. به حدی که به فکر افتادم روزهای بعدم رو هم پر کنم.

مرتب از خدا می خوام به وقتم برکت بده تا بتونم به کارهام برسم. شما هم برام دعا کنید.