دارم دوباره تمرین می کنم لذت بردن از روزگار گذراندن با پسرانم را.

گاه لازم است مدام به خود یادآوری کنیم فرصت اندک بودن با بچه ها را.