این روزا کاملا احساس می کنم که پیشرفت محسوسی در زمینه های مختلف زندگیم داشتم.

از اون ور وقتی به خیل عظیم ایرادات و نواقصم فکر می کنم، با خودم میگم: "من با این همه پیشرفت اینم، قبلا چی بودم؟!!"