تازگیا منم وقتی جاییم درد بگیره، با یه بوس خوب میشه.