بالاخره پرونده سری حجامتای ما تموم شد!

شاهزاده که زیر بار حجامت نرفت اما شازده پسرو حجامت کردیم و من دارم در خوابش ته مونده خونه تکونی پاییزم رو انجام میدم.


بعدا نوشت:

چقدر برای ساعت خواب شازده پسر برنامه ریزی کرده بودم. 2 ساعته بیدار شد!!