چه کسی جز فرزند آدم می‌تونه انقدر واضح ایرادات و اشکالات آدم رو به انسان نشون بده؟!