شاهزاده یه دفتر دارن به اسم تمرین آزاد، بعد می‌تونن ۷ خط توی هر صفحه اش بنویسن. هر کلمه یا جمله ای که خواستند. بعد دیدم نوشته: سبر (صبر)

نشستم نگاه کردم دیگه چیا نوشته، دیدم نوشته: امومان. میگم یعنی چی؟ میگه عموم که میگن عموم مردم. حالا این جمعشه.

ادادم. گفتم این چیه؟ میگه اعداد دیگه.

عصا رو هم اسا نوشته بود.

یعنی غش کرده بودم از خنده. فقط کلی قربون صدقه اش رفتم