فرض کن بهشت و جهنم را بی خیال شدم، شرمندگی باز شدن کارنامه سیاهم در محضرت را چه کنم؟!!