گاهی اوقات لازمه چیزایی رو که خودت میدونی و با دو دو تا چهارتای عقلت بهش رسیدی ولی باز هم کتمان کنی، از زبان یه شخص سوم بشنوی تا بپذیری.