دلم می خواد یه هفته برم یه جا تنهای تنها، خودم باشم و خودم، فقط بشینم فکر کنم.