چرا چند وقته گودریدز برای من انقدر باز درمیاره آخه؟!!