برام عجیبه ولی از تغییر کردن خسته شدم. دلم میخواد بگم بابا من همینم با همه کم و زیادم. منو همین جور که‌ هستم بپذیر.