یکی از دوستانم بیمارستان بستری شده، با سطح هوشیاری پایین. میشه لطفا براش دعا کنید؟