یه جمله ای هست که آقای همسر از همون اوایل ازدواج می گفت و به نظرم خیلی کاربردی و مفیده. می گفت و می گه که: "تفاهم یعنی تو بشینی شیرموزتو بخوری، من آب طالبیم رو. نه من ناراحت باشم چرا تو آب طالبی نمی خوری، نه تو ناراحت باشی که چرا من شیرموز نمی خورم."

شاید بهتر باشه به تفاوت هامون از این دیدگاه نگاه کنیم!