فکر کنم برای فرار از این دوره خمودگی باید به یک خونه تکونی فشرده رو بیارم!