یکی از بچه های دانشگاه داداشش دقیقا همون رشته ما همون دانشگاه قبول شده،همین بهانه ای شد برای مرور خاطرات دانشگاه. چه استادای تحفه ای داشتیم! و چه بچه های ماهی بودن هم ورودیای ما! 

چقدر زود گذشت!