باورم نمیشه 8 ساله که همخونه آقای پادشاه شدم! چقدر زود گذشت! کاش این نهمین سال بهترین این سال ها باشه.