شازده پسر به شددددت غرغرو، بهانه گیر، گریه کننده، دست به زن دار و چسب مادر شده.