شربت سکنجبین درست کردم، گویا نعناش زیاد شده؛ طعمش زیادی مشهود و اذیت کننده است. راه حلی برای بهبودش دارید؟

با شربت ساده مخلوطش کردم ولی اونقدرها بهبود حاصل نشد!