امروز شدیییییییییدا  از غرهای شاهزاده خسته شدم. این شد که کلی آرد ریختم توی لگن حمام تا بچه ها آرد بازی کنند و کمی دست از سر من بردارن. نتیجه این که حدود یک ساعت و نیم به آرد بازی، جمع کردن آردها، تمیز کردن حمام، آب بازی و در آخر حمام و لباس پوشیدن اختصاص داده شد. تجربه خوبی بود!

اگه بازی خوب مشابهی می شناسید ممنون میشم بگید.