زن دوم مقوله پربحثیه.
من به خاطر ضعف هایی که خودم و همسرم داریم، به خاطر حسادتی که خودم دارم و مطمئنم نمی توانم زن دیگری را در کنار همسرم تحمل کنم و عدم توانایی احتمالی همسرم به خاطر رعایت عدالت میان من و زنی دیگر، دوست ندارم همسرم زن دومی داشته باشد.
اما اصلا و ابدا مخالفتی با حکم چند همسری آقایان ندارم که اگر خدا وضعش کرده حتما مصالحی داشته که من باخبر یا بی خبر، صلاحیت اعتراض در مقابلش را ندارم.