وقتی اخبار رو نگاه میکردم و غرور و افتخار رو توی صحبت ها میدیدم، یه لحظه به این فکر کردم وقتی حضرت بیان و نسل همه دشمنان از روی زمین برداشته شه، چه حسی خواهیم داشت؟!

میشه اون روز رو هر چه زودتر به چشم ببینیم؟!!