فرض کنیم ما یکی از هزاران هزار بخشوده این ماه بوده باشیم. آیا برنامه ای برای بخشوده ماندن داریم؟