دقیقا 6 سال پیش همین موقع خدا به ما لطف کرد و فرشته ای از نسل پیامبرش را به ما عطا کرد.


چه زود گذشت این 6 سال!