اگه یه دلیل وجود داشته باشه که به خاطرش حاضر باشم خارج از ایران زندگی کنم، خونه های بزرگ و ویلایی و حیاط بزرگ و سرسبزشونه.