گاهی اوقات یه جمله کل انرژیت رو از بین می بره، انگیزت رو نابود می کنه، همه ذهنیتی که از پیشرفت داشتی رو هم به فنا میده.