دوست دارم یکی از این مدارس غیردولتی که میلیون میلیون شهریه میگیرن برای کلاس اولشون، یه ریزهزینه بدن ببینم چقدر از این میلیون ها رو خرج مدرسه و بچه ها می کنن!