از اون روزی که با خودم قرار گذاشتم اگه کسی چیزی گفت که با اطلاعات قبلی من تفاوت داشت، فکر نکنم اشتباه می کنه؛ کلی چیز جدید یاد گرفتم.