این چند روز شوک های بزرگی رو از سر گذروندم و خوشحالم به خاطر تمام تلاش هایی که در این چند سال کرده ام تا دوباره در مقابل طوفان زندگیم سر خم نکنم.

این روزها را با دوره کردن نعمت هایم می گذرانم تا لب به شکایت باز نکنم، حتی در این فضای ناواقعی.

این روزها با خودم تکرار می کنم اصل خداست و تنها رابطه اصیل رابطه ام با خداست تا نشکنم.

اما با همه این ها جای خالی تکه ای از قلبم در سینه ام آشکارا خودنمایی می کند.

و من توسل می کنم به صاحب این روزها تا این بار طوفان زندگیمان را خاموش کند.