تازگی ها پست که می نویسم، به نظرم ارزش ارسال کردن نداره. حتی گاهی بعد از انتشار، پیش نویسش می کنم.

به این فکر می کنم این پست های من حقیقتا انقدر ارزش نداره که بخواد وقت بقیه رو بگیره. گاهی حتی فکر می کنم بعضیا برای چی میان ویلاگم رو می خونن.