داریم خانه مان را می تکانیم.

مربای به نیز درستیدیم.

خاله و دخترخاله مشهدیمان را نیز مهمان کردیم.

داریم ژله تزریقی آموزش می گیریم.

خواهیم ICDL یاد دهیم و دنبال کتاب مناسب هستیم برای معرفی.

با خانه تمیزمان حال می کنیم و سعی می کنیم فکر برنامه ریزی جدید را تا پایان سال به تعویق بیندازیم.