از این که کم کاری ها و اشتباهات خودمون رو می ندازیم گردن قسمت و حکمت خدا به شدت بیزارم.