یکی از دوستام رو بعد از 3 سال و یکی دیگه رو بعد از 5 سال دیدم. حسابی شارژ شدم.