امشب عروسی دعوتیم. رسما دارم مجردی میرم. 

پسرا که دعوت نبودن، پیش مادر آقای پادشاه می مونن.

آقای پادشاهم جایی باید می رفت، نمیاد.