دارم تمرین می کنم غصه هامو به کسی نگم، اما موندم با این بغض توی گلوم چی کار کنم؟