الان متوجه شدم کل ماه آذر هر جا تاریخ زدم، آذر رو 10 نوشتم. تازه توی یکی از دفترام هر جا 9 نوشته بودم 10 کردم. کلیم تعجب کرده بودم چرا اشتباهی 9 نوشتم!!