می خواستم امروز برم حجامت و قال این حجامتا رو بکنم اما خوب بعد 5 سال فردا شب عروسی یه دوست دعوت شدم، دیدم ضایع است با پای زخمی برم عروسی. اینه که فعلا شیفتش دادیم به سه شنبه. باشد که دوباره شیفت پیدا نکنه.

کلیییییییییی برای عروسسی فردا ذوق کردم!!

امیدوارم کسی پیدا شه پسرا رو نگه داره مجردی برم عروسی، کلی خوش بگذره بهم.

تازه عروسیش نزدیکمونه می تونم راحت برم.