چقدر بده 9 ماه تلاش کنی برای کظم غیض، اون وقت یکی از بدترین از کوره در رفتنای عمرت جلوی پدر و مادرت اتفاق بیفته.


درگیری ذهنیم زیاده این چند روز.

تا میام یکم به خودم امیدوار شم، یه اتفاق باعث میشه به کل ناامید شم.

دارم تمام تلاشمو می کنم حال روحیم رو با وجود داغونی آقای همسر خوب نگه دارم.

چقدر زن بودن سخته