کاش به جای سکوت کردن و بی حوصله شدن حرف می زدی.

کاش به جای سکوت کردن و بی اعصاب شدن حرف می زدی.

کاش به جای سکوت کردن و عصبانی شدن حرف می زدی.

من در ترجمه سکوت عجیییییب بی سوادم.