همیشه کاری را انجام بده که اگر تا آخرین لحظه عمرت کسی متوجه نشد یا متوجه شد به روی مبارکش نیاورد، برایت مهم نباشد.