کتاب به بچه ها گفتن، از بچه ها شنیدن، از اون کتاباییه که باید با طمانینه خوندش، روش فکر کرد، وقت داد، تمرین کرد، دوباره خوند، دوباره تمرین کرد، بعد ادامه داد به خوندن.

ما که داریم این جوری پیش میریم. تازه می خوایم فصل سومو شروع کنیم. عمیقا و شدیدا هم دوستش داشتیم و به دردمان خورده.